общи условия за покупки


Страни
Чл. 1. Настоящите общи условия съдържат рамков договор за покупко-продажба между ЕТ "Блайв", вписано в търговския регистър на Република България(страна член на Европейският Съюз) при Габровският градски съд с решения по ф.д. № 534/1991 г. и наричано по-долу за краткост “Блайв”или „Търговец”, от една страна и лицето, което е изявило по електронен път в уебсайта www.blanketeu.com съгласие с условията на покупката, наричано по-долу за краткост "Клиент", от друга.
Дефиниции
Чл. 2. При тълкуването и прилагане на настоящите Общи условия, посочените по-долу термини и изрази имат следното значение: "Уебсайт" ("website") е обособено място в глобалната Интернет мрежа, достъпно чрез своя унифициран адрес (URL) по протокол HTTP, HTTPS или друг стандартизиран протокол и съдържащо файлове, програми, текст, звук, картина, изображение или други материали и ресурси. "www.blanketeu.com" е уебсайт за електронна търговия на Блайв - виртуален информационен ресурс в Интернет за продажба и доставка на публикуваните в него стоки, "IP Адрес" ("IP address") е уникален идентификационен номер, асоцииращ компютър, Интернет страница или ресурс на Клиента, по начин, който позволява локализирането им в глобалната Интернет мрежа.
Съгласие
Чл. 3. (1) Всяко лице може да ползва предоставяните от Блайв чрез “www.blanketeu.com” ресурси и услуги при спазване на настоящите Общи условия.
(2) Публикуването на настоящите Общи условия и на описанието и цените на стока в “www.blanketeu.com” е публична покана да се направи заявление за покупка в съответствие с тях по описания в следващата алинея начин.
(3) С отбелязване в полетата "Съгласен съм с условията за покупка" и "Съгласен съм с условията за доставка" и натискане на виртуалния бутон "Продължи" Клиентът извършва електронно изявление с което декларира, че е запознат с настоящите Общи условия и Условията за доставка, и приема да закупи избраните от него стоки при действието им. Със записването му на съответен носител в сървъра на Блайв чрез общоприет стандарт за преобразуване по технически начин, правещ възможно неговото възпроизвеждане, електронното зявление придобива качеството на електронен документ.
Чл. 4. (1) Всяко отделно заявление за покупка, отправено от Клиента до Блайв се счита за отделно договорено.
(2) Отделните индивидуални договори се считат за сключени с авторизацията на съответното плащане.
(3) При посочени неверни - име, адрес, телефон и e-mail в заявлението за покупка за Блайв не възниква задължение за изпълнение на поръчката.
(4) Приема се, че всяко лице, което е заплатило цената на заявена от него за закупуване стока, е изявило воля за обвързване с текста на настоящите Общи условия.
Публикуване на информация за стоките в “www.blanketeu.com”
Чл. 5. (1) Блайв публикува на адрес www.blanketeu.com кратко описание и цена за всяка от стоките, които могат да се закупят чрез “www.blanketeu.com”.
Цени и начини на плащане
Чл. 6. (1) Всички публикувани в уебстраницата на “www.blanketeu.com” цени са в български левове и приблизителната им равностойност в Евро.
(2) Сделките се извършват в български лева. Посочената цена в евро е приблизителна и е формирана по официалния курс на БНБ 1€=1.95583лв. (фиксиран курс).
(3) Курса на еврото спрямо лева определен от БНБ 1€=1.95583лв и на лева спрямо еврото 1лв=0.511292€ е постоянен, фиксипан курс и не се променя.
(4) В случай на плащане с кредитни и дебитни карти при извършване на транзакцията VISA, MASTERCARD, друг картов оператор или вашата банка, автоматично преизчисляват сумата от Вашата валута в български лева по курс определен от вашата банка и/или картовите оператори.
(5) Указаните цени на отделните стоки са за единично количество или единична опаковка и не включват разходите за доставка, освен в случайте когото изрично е упоменато, че доставката е безплатна.
(6) Дължимата от Клиента цена е посочената в поканата за закупуване на стоката към момента на извършване на заявлението за покупка.
Чл. 7. (1) Цената по чл. 6 и разходите по доставката могат да бъдат платени по някой от следните начини :
- с кредитна карта и/или дебитна карта
- по друг указан на уеб страницата на “www.blanketeu.com” начин.
(2) Доставката се извършва след авторизацията на транзакцията.
Права и задължения на страните
Чл. 8.: Права и задължения на Блайв:
(1) Блайв си запазва правото да направи отказ от доставка на потвърдена поръчка в случай, че стоките не са достъпни. При липса на складова наличност от заявената стока, в рамките на 7 работни дни Блайв уведомява потребителя/клиента за изчерпването й чрез изпращане на съобщение до посочения от Клиента електронен адрес или на посочения телефонен номер. В случай, че е направен превод по сметката на търговеца, Блайв ще възтанови пълната сумата на клиента в срок от 7 работни дни считано от поспъпването на паричната сума в сметките на Блайв.
(2) Блайв няма задължението и обективната възможност да контролира начина, по който потребителите използват предоставяните услуги.
(3) Блайв има право по всяко време, без уведомяване на клиента, когато последният ползва услугите в нарушение на настоящите условия, както и по преценка на Блайв да прекрати, спре или промени предоставяните услуги във връзка с ползването на сайта. Блайв не носи отговорност спрямо потребителите и трети лица за претърпени вреди и пропуснати ползи, настъпили вследствие прекратяването, спирането, променянето или ограничаването на услугите, изтриването, модифицирането, загубването, недостоверността, неточността, превода, или непълнотата на съобщения, материали или информация, пренасяни, използвани, записвани или станали достъпни чрез www.blanketeu.com
(4) След получаване на плащането или авторизация на транзакцията Блайв се задължава да прехвърли на потребителя/клиента собствеността на заявената за покупка от него стока и да достави в срок. Изключение правят случайте от Чл. 8 ал. (1)
(5) Блайв не носи отговорност за вреди, причинени върху софтуера, хардуера или телекомуникационните съоръжения, или за загуба на данни, произтекли от материали или ресурси, търсени, заредени или използвани по какъвто и да било начин посредством предоставяните услуги. Съветите, консултациите или помощта, оказани от специалистите и служителите на Блайв във връзка с ползването на услугите от потребителите, не поражда каквато и да било отговорност или задължения за Блайв.
(6) Блайв има право да инсталира на компютрите на потребителите кукита (cookies). Кукитата представляват текстови файлове, които се запазват от Интернет страницата върху твърдия диск на Потребителя и позволяват възстановяване на информация за Потребителя, като го идентифицират и позволяват проследяване на действията му, Интернет страниците, които посещава, хипер-връзките, които използва, информацията, която ползва и записва и други.
(7) Блайв се задължава да полага дължимата грижа за изпълнение на своите задължения.
Чл. 9: Права и задължения на Клиента
(1) Клиентът има възможност да разглежда и да поръчва обявените стоки на Интернет магазина www.blanketeu.com
(2) 12. Клиентът носи пълна отговорност за опазването на своете лични данни, както и за всички действия, които се извършват от него или от трето лице чрез използване на потребителско име и парола.
(3) Клиентът се задължава да не зарежда, изпраща, предава, разпространява или използва по какъвто и да било начин и да не прави достояние на трети лица софтуер, компютърни програми, файлове, приложения или други материали, съдържащи компютърни вируси, системи за неоторизиран отдалечен контрол ("троянски коне"), компютърни кодове, или материали, предназначени да прекъсват, затрудняват, нарушават или ограничават нормалното функциониране на компютърен хардуер или софтуер или телекомуникационните съоръжения или имащи за цел неоторизирано проникване или достъп в чуждестранни ресурси или софтуер;
(4) Клиентът се задължава да не извършва злоумишлени действия
(5) Клиентът се задължава да обезщети Блайв и всички трети лица за всички претърпени вреди и пропуснати ползи, включително за всякакви разходи и платени адвокатски възнаграждения, настъпили вследствие на предявени искове от и/или платени обезщетения на трети лица във връзка с Интернет страници, хипер-връзки, материали или информация, които Потребителят е използвал, разположил на сървъра, изпращал, разпространявал, направил достояние на трети лица или направил достъпни чрез www.blanketeu.com в нарушение на закона, настоящите Общи условия, Добрите нрави или Интернет етиката;
(6) Клиентът се задължава да посочи точен и валиден телефон, точен и валиден адрес за доставка, точен и валиден електронен адрес, да плати цената на стоката, да заплати разходите по доставката, когато същата не е безплатна и да осигури достъп и възможност за получаване на стоката. В случай, че изрично не е посочено, че доставката е безплатна , същата се счита за възмездна.
(7) Клиентът следва:
- да не подава фиктивни заявки или друга информация;
- да спазва българското законодателство, приложимите чужди закони, настоящите Общи условия, условията за доставка, Интернет етиката, правилата на морала и добрите нрави;
- да не нарушава чужди имуществени или неимуществени права;
- да не се представя за друго лице или представител на юридическо лице или група хора, които не е оправомощен да представлява, или по друг начин да заблуждава трети лица относно самоличността си или принадлежността си към определена група хора;

Доставка
Чл. 10. (1) Клиентът носи изцяло риска от повреждане/загубване на стоката при доставката. Веднага след предаване на стоката на куриер, Блайв се освобождава от риска, който се прехвърля върху клиента. Блайв не носи отговорност за закъснение в случай, че закъснението се дължи на куриер или друг доставчик.
(2) Заявената за покупка стока се доставя на посочения от Клиента адрес за доставка в срокa посочен в кошницата, като общ срок на доставка. Срока за доставка в някой случай не е велиден при доставка до: отделечени геогравски раьони, острови, часни адреси.
(3) Срокът за доставка по ал. 2 започва да тече след първият работен ден от авторизацията на плащането.
(4)Ако поръчаната стока не е налична в момента на заявката, но се очаква да бъде налична до 3 работни дни, срока на доставката се увеличава с 3 работни дни.
(5) Стоката се доставя подходящо опакована съобразно вида й и транспорта за доставка.
Предаване на стоката
Чл. 11. (1) Стоката се предава на Клиента или на друго лице, намиращо се на посочения от клиента адрес на доставката. Примащото лице потвърждава с подписа си получаването на стоката от името на Клиента.
(2) При предаване на стоката Клиентът или лицето по ал. 1 подписват придружаващите я документи.
(3) При отказ извън случаите по чл. 12, ал. 1, отказът се счита за неоснователен и Клиентът дължи заплащане на разходите за доставка и разходите за връщане на стоката. В този случай Клиентът е длъжен да обезщети Блайв за всички вреди и пропуснати ползи, включително и за всякакви други разходи извън разходите за доставка и връщане на стоката, настъпили в следствие на отказа.
(4) В случай, че Клиентът не бъде намерен в срока за изпълнение на доставката на посочения адрес или не бъде осигурен достъп и условия за предаване на стоката в този срок, Блайв се освобождава от задължението си да достави заявената за покупка стока. Клиентът може да потвърди желанието си да получи стоката и след изтичане на срока за доставка, в който не е бил намерен на адреса, като поема всички допълнителни разходи по доставката. В този случай започва да тече съответно нов срок за доставка от момента на потвърждението по предходното изречение.
Чл. 12. (1) Клиентът има право да откаже получаването на заявената за покупка от него стока, когато тя му е доставена при едно от следните условия:
1. доставената стока явно не съответства на заявената за покупка от Клиента и това може да се установи чрез обикновения й преглед;
2. при транспортирането стоката е повредена.
(2) Отказ за получаване на стоката при условията на предходната алинея е недопустим след подписване на придружаващите я документи по чл. 11, ал. 2.
(5) Клиентът има право, да се откаже от сключения договор в срок 7 дни, считано от деня, следващ получаването на стоката. В този случай, Клиентът трябва да върне стоката в запазена оригинална опаковка и с ненарушена цялост и за своя сметка със същия спедитор. В този случай Блайв има право да си удържи направените досега разходи за транспорт.
Лични данни
Чл. 13. (1) Блайв полага дължимата грижа за защита на личните данни на Клиента, станали известни при попълване на електронната форма за извършване на заявление за покупка. Това задължение отпада, ако Клиентът е предоставил неверни данни.
(2) При спазване на действащото законодателство и клаузите на настоящите Общи условия, Блайв може да използва личните данни на Клиента единствено и само за целите, предвидени в договора.
(3) Блайв има право да използва информацията по ал. 1 за предлагане на стоки и/или услуги на Клиента, за промоции, за статистически и всякакви други законосъобразни цели, освен в случай на изрично несъгласие на същия, изпратено на следния e-mail адрес: blaiv@abv.bg
(4) Описаните по-горе цели, за които може да се използват данните, не са изчерпателно изброени и не пораждат задължения за Блайв. Всякакви други цели, за които се използват данните, ще бъдат съобразени с българското и европейско законодателство, приложимите международни актове, Интернет етиката, правилата на морала и добрите нрави.
Разкриване на информацията
Чл. 14. Блайв се задължава да не разкрива никакви лични данни за Клиента на трети лица - държавни органи, търговски дружества, физически лица и други, освен в случаите когато:
- е получил изричното съгласие на Клиента;
- информацията се предоставя на дружества, в които Блайв притежава повече от 50% дялово или акционерно участие или които контролира пряко или косвено, както и на лица и дружества, които пряко или косвено го контролират;
- информацията е изискана от държавни органи или длъжностни лица, които според действащото законодателство са оправомощени да изискват и събират такава информация;
- Блайв е длъжен да предостави информацията по силата на закона.
Разваляне на договора
Чл. 15. Извън посочените по-горе в настоящите Общи условия случаи, всяка от страните може да развали индивидуалния договор с отправяне на едноседмично предизвестие до другата страна, в случай на неизпълнение на задълженията по договора.
Отговорност
Чл. 16. Блайв не носи отговорност за неизпълнение на задълженията си по този договор при настъпване на обстоятелства извън контрола на Блайв (но без да са ограничени в рамките на):
- форс-мажорни обстоятелства като (но без да са ограничени в рамките на): случаи на непреодолима сила, природни бедствия, включително земетресения, циклони, бури, наводне-ния, пожари, зарази, мъгли, сняг или скреж, войни, стачки, ембарго, въздушни опасности, местни спорове или гражданско неподчи¬не¬ние, случайни събития, криминални действия на трети страни, като кражба и подпалвачество;
-проблеми в глобалната мрежа на Интернет и в предоставянето на услугите извън контрола на Блайв;
-действие или бездействие от страна на куриери, доставчици , спедитори, митници, въздушни линии, летища или правителствени служители;
- Ваши действия или бездействия или такива на трети страни, като на Вашите задължения по настоящите общи условия.
Обезщетения
Чл. 17. Клиентът е длъжен да обезщети Блайв и всички трети лица за всички претърпени вреди и пропуснати ползи, включително и за всякакви разходи и платени адвокатски възнаграждения, настъпили в следствие на предявени искове от и/или платени обезщетения на трети лица във връзка с неизпълнение на задълженията му по настоящия договор, нарушение на българското законодателство, приложимите чужди закони, настоящите Общи условия, добрите нрави или Интернет етиката.
Спорове
Чл. 18. Всички спорове между страните се решават в дух на разбирателство и добра воля. В случай, че съгласие не бъде постигнато, всички неразрешени спорове, породени от договора между страните или отнасящи се до него, включително спорове, породени или отнасящи се до неговото тълкуване, недействителност, изпълнение или прекратяване, както и спорове за попълване на празноти в договора или приспособяването му към нововъзникнали обстоятелства, ще бъдат разрешавани от компетентния съд по регистрация на Блайв, съобразно българското законодателство.
Писмена форма
Чл. 19. Писмената форма се счита за спазена чрез изпращане на електронна поща, натискане на електронен бутон на страница със съдържание, което се попълва от Клиента или отбелязване в поле (чек бокс) в уебсайта на Блайв и др. подобни, доколкото изявлението е записано технически по начин, който дава възможност да бъде възпроизведено.
Чл. 20 Блайв си запазва правото да променя, и превежда на различни езици текста съдържащ се на www.blanketeu.com като прави сайта си достъпен до по-голям брой клиенти.
Чл. 21. При съмнения в превода, на текст съдържащ се на www.blanketeu.com , настоящите общи условия и условията за доставка за валиден ще се счита българският текст.
Чл. 22. Език за кореспондензия (електронна поща и телефонни разговори) между Блайв и Клиента се счита Англиски и Българси език. Всяко съобщение или телефонен разговор, различни от посочените езици, нямада се счита за валидно.
Недействителност
Чл. 23. Страните декларират, че в случай, че някоя/и от клаузите по настоящите Общи условия се окаже/окажат недействителна/, и това няма да влече недействителност на договора, на други клаузи или негови части. Недействителната клауза ще бъде заместена от повелителните норми на закона или установената практика.
Права на интелектуална собственост
Чл. 24. Всички права на интелектуална собственост върху елементите на www.blanketeu.com принадлежат на Блайв , включително, без да се ограничават до: текстове, графика, компютърни програми, бази данни и др. подобни.
Приложимо право
Чл. 25. По всички неуредени от настоящите Общи условия въпроси се прилагат разпоредбите на действащото законодателство на Република България.